Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Rowmack.

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer: Rowmack, als ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62999303.
Opdrachtgever: De organisatie of persoon die opdracht verstrekt voor uit te voeren werkzaamheden.
Opdracht: Het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, afspraken, overeenkomsten, leveringen en andere activiteiten die door of in naam van de opdrachtnemer worden uitgevoerd.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor zaken waarvoor de opdrachtnemer derden inschakelt.
De toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een bepaling van de overeenkomst of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Overige bepalingen blijven van toepassing. De opdrachtnemer heeft het recht niet onredelijke voorwaarden in de plaats te stellen welke de bedoeling van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benaderen.
De opdrachtnemer behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten. Daarbij wordt een termijn gehanteerd van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van de opdrachtnemer of via elektronische berichtgeving. Wanneer de opdrachtgever de voorwaarden niet wil accepteren, kan deze binnen de gestelde termijn van 30 dagen de overeenkomst beëindigen.

Artikel 3: Offertes & Overeenkomsten

Alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kennen een geldigheid van 1 maand. Bij aanvaarding van de vrijblijvende aanbieding behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst te herroepen.
De opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Door de opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten – zoals, maar niet beperkt tot, reis-, verblijfs-, verzend- en/of administratiekosten.
Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het door de opdrachtnemer aangebodene, is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
Wanneer het door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbod schriftelijk wordt bevestigd door de opdrachtgever ontstaat een overeenkomst – met behoud van het in lid 1 genoemde herroepingsrecht.
Overeenkomsten worden aangegaan voor de looptijd van 2 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. De overeenkomst wordt jaarlijks verlengd voor de periode van 1 jaar, tenzij de opdrachtgever of de opdrachtnemer de overeenkomst 2 maanden voor het verstrijken van de contracttermijn opzegt.
De overeenkomst bevat in ieder geval de volgende dienstverlening:
Het technisch realiseren van de website, de hosting en het beschikbaar stellen van de website voor de duur van de overeenkomst. Bij webdesign diensten worden de browsers Microsoft Edge, Chrome, Safari en Firefox ondersteund. Mobiele weergave wordt ondersteund voor iOS en Android (vanaf versie 4) apparaten;
Indien overeengekomen support, het technisch beheer en/of het updaten van software, conform het overeengekomen serviceniveau;
De registratie en het beheer van de domeinna(a)m(en) voor de looptijd van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 4: Prijzen en betaling

(Additionele) Werkzaamheden worden door de opdrachtnemer uitgevoerd tegen een in de offerte vermeld uurtarief en/of abonnementsbedrag. Op alle genoemde tarieven is artikel 3, lid 3 van toepassing.
Tenzij anders overeen gekomen dient een aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte te worden voldaan. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
Het is de opdrachtnemer toegestaan de tarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen. De opdrachtgever zal hiervan 1 maand van tevoren op de hoogte worden gesteld. Gedurende deze maand heeft de opdrachtgever het recht om (dat deel van) de overeenkomst schriftelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen.
De maandelijkse abonnementsvergoedingen worden per maand vooraf gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Op basis van de door de opdrachtgever bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso, zullen de overeengekomen bedragen maandelijks automatisch worden geïncasseerd.
Wanneer de opdrachtgever niet instemt met een automatische incasso of de incassomachtiging na verloop van tijd intrekt, dient de opdrachtgever erop toe te zien dat betalingen per kwartaal worden voldaan. De verschuldigde bedragen dienen voor de eerste kalenderdag van het kwartaal bij te staan geschreven op de rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor een toeslag van €50 per kwartaal in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
Wanneer de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van de betalingsverplichtingen, komen alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. Eventueel te maken incassokosten conform de incassotarieven als geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
Wanneer een opdrachtgever in gebreke of in verzuim is worden alle verplichtingen jegens de opdrachtgever opgeschort. De opdrachtnemer is voorts gerechtigd de website zonder verdere kennisgeving offline te zetten totdat betaling is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.
De opdrachtnemer is bevoegd om vooruitbetaling of zekerheid te verlangen voordat overgegaan wordt tot levering of dienstverlening.
Facturen waarbij geen automatische incasso van toepassing is, hebben een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

Artikel 5: Beëindiging Overeenkomst

Overeenkomsten kunnen zonder opgave van redenen beëindigd worden door schriftelijke opzegging 2 maanden voor het verstrijken van de contractperiode. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn hiertoe gerechtigd.
De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren voordat de opdrachtnemer gestart is met de uitvoering ervan. Eventuele ontstane schade voor de opdrachtnemer zoals maar niet beperkt tot gereserveerde tijd en gemaakte kosten dient door de opdrachtgever te worden vergoed.
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst met toestemming van de opdrachtnemer annuleert, dient de opdrachtgever de overeengekomen kosten volledig te vergoeden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert wordt de opdrachtnemer nadrukkelijk gevrijwaard tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de overeenkomst.
Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring wanneer faillissement, surséance van betaling, beslaglegging of liquidatie van een van de partijen dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt. In dat geval worden vorderingen van de opdrachtnemer zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
Zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij – ondanks sommatie en een redelijke termijn voor correctie – in gebreke blijft aan de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
Onverminderd wettelijke opschortingsrechten, zal de opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever met betrekking tot betalingsverplichting, of wanneer het redelijke vermoeden bestaat dat de opdrachtgever hierin tekort zal schieten, het recht hebben de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst. In een dergelijk geval ontstaat er voor de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Uitvoering Overeenkomst

De opdrachtnemer garandeert naar vermogen zorgvuldigheid en vakmanschap in te zetten teneinde de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. De overeenkomst betreft een inspanningsverplichting en is derhalve niet te kwalificeren als resultaatverplichting.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder hierover de opdrachtgever te informeren.
De opdrachtgever verplicht zich tijdig te zorgen voor aanlevering van benodigde informatie en gegevens. Wanneer door het niet (tijdig) aanleveren van informatie of gegevens additionele kosten ontstaan zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtnemer en opdrachtgever verplichten zich elkaar tijdig op de hoogte te stellen bij wijzigingen in naam, KvK nummer, adresgegevens, e-mail adres, telefoonnummer en eventuele bankgegevens.
Informatie welke vertrouwelijk is of zou kunnen zijn, worden door de opdrachtgever of opdrachtnemer niet aan derden verstrekt welk niet bij de overeenkomst zijn betrokken. Op dergelijke informatie geldt geheimhoudingsplicht.
Wanneer voor de opdrachtgever een maatwerk design wordt gemaakt, is één correctieronde inbegrepen bij de prijs. Na oplevering van het ontwerpvoorstel dient de opdrachtgever eventuele wijzigingen binnen 5 werkdagen door te geven aan de opdrachtnemer. Wijzigingen, correcties of verbeteringen dienen zo gedetailleerd mogelijk, schriftelijk door te worden gegeven. Indien binnen de gestelde termijn geen wijzigingen worden doorgegeven, is het ontwerp goedgekeurd.
De website wordt door de opdrachtnemer ontwikkeld en opgeleverd in een testomgeving. Tenzij anders is overeengekomen dient te opdrachtgever zelf te zorgen voor toevoeging van tekst en afbeeldingen. De testomgeving wordt omgezet naar de live omgeving na een periode van 15 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
In het kader van de overeenkomst door de opdrachtnemer verstrekte zaken zoals -maar niet beperkt tot- adviezen, documenten en software zijn bestemd voor gebruik door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer te publiceren, dupliceren of op enige wijze openbaar te maken anders dan voor het doel waartoe de informatie verstrekt is.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam en het beeldmerk van de opdrachtgever te gebruiken als referentie en als zodanig openbaar te maken.
Werkzaamheden na oplevering of welke vallen buiten de overeenkomst, zijn meerwerk. De opdrachtnemer zal de betreffende werkzaamheden op basis van nacalculatie tegen de daarvoor geldende kosten uitvoeren en in rekening brengen.

Artikel 7: Gebruik website

Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de website ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Op basis van de overeenkomst verkrijgt de opdrachtgever voor de overeengekomen periode het niet overdraagbare recht op gebruik van de website. Het eigendom van de website berust bij de opdrachtnemer. Na volledige betaling of na het volledig uitdienen van de overeenkomst en de daarmee gepaard gaande financiële verplichtingen, wordt de opdrachtgever eigenaar van de door Rowmack ontwikkelde programmatuur. Dit geldt niet voor externe programmatuur welke Rowmack onder licentie heeft.
Voor het gebruik van de website is de opdrachtgever het overeengekomen eenmalige bedrag en/of het maandelijkse abonnementsgeld verschuldigd voor de looptijd van de overeenkomst.
Afhankelijk van wat is overeengekomen heeft de opdrachtgever het recht zelf wijzigingen aan de code of het uiterlijk van de website aan te brengen. Gevolgen van dergelijke wijzigingen zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever. Op deze door de opdrachtgever uitgevoerde wijzigingen wordt geen garantie verleend.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de opdrachtnemer de overeengekomen diensten uitvoeren.
Op de hosting van de website is een FUP (Fair Use Policy) van toepassing. Indien de website van de opdrachtgever significant meer schijfruimte gebruikt en/of dataverkeer genereert dan gemiddeld, zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld. Eventuele hieruit voortvloeiende additionele kosten zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan eventuele domeinnamen tijdens de looptijd van de overeenkomst te verhuizen. Na de overeenkomst is dit wel toegestaan. De opdrachtnemer is gerechtigd voor deze medewerking een bedrag van €150,00 per domeinnaam in rekening te brengen.

Artikel 8: Inhoud van de website

Met betrekking tot de inhoud van de website gelden er regels, als vermeld in dit artikel, waar zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zich aan dienen te houden. Indien de opdrachtgever in overtreding is en deze overtreding laat voortbestaan is de opdrachtnemer gerechtigd de website offline te zetten en zonder rechterlijke tussenkomt de overeenkomst geheel of voor een deel te ontbinden of op te schorten. De opdrachtnemer behoudt het recht op eventuele schadevergoeding en het recht op betaling van openstaande abonnementstermijnen tot het einde van de contractduur.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van derden. Evenmin is het toegestaan informatie te verspreiden of toegankelijk te maken welke een pornografische, erotische, gewelddadige, racistische, discriminerende inhoud bevat of daarnaar verwijst. Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan zich bezig te houden met ‘hacken’, waaronder het ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden valt. Verder zijn activiteiten die als ‘spam’ te classificeren niet toegestaan en is het niet toegestaan enige andere vorm van illegale activiteiten te bezigen.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer de server van de opdrachtnemer te (laten) benaderen door derden op straffe van een, zonder kennisgeving of ingebrekestelling, opeisbare boete van €3.000,00 per overtreding van dit verbod.
Onverminderd hetgeen bepaald is in de vorige artikelen, is de opdrachtnemer gerechtigd de website van de opdrachtgever al dan niet tijdelijk offline te zetten
wanneer er sprake is van gewichtige redenen zodanig dat van de opdrachtnemer voortzetting van de dienstverlening niet verlangd kan worden.
De opdrachtnemer zal geen kennis nemen van data die door de opdrachtgever wordt opgeslagen en verspreidt via de systemen van de opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of wanneer de opdrachtnemer daartoe verplicht wordt door een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dergelijke gevallen zal de opdrachtgever zich inspannen de kennisname van de data zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 9: Garantie

De opdrachtnemer verplicht zich gedurende een periode van 1 maand na oplevering van de website eventuele gebreken te herstellen, voor zover het gebreken zijn welke, door toedoen van de opdrachtnemer, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
De opdrachtgever dient de opdrachtnemer binnen de gestelde garantieperiode schriftelijk te informeren over eventuele gebreken.
De opdrachtnemer hoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de opdrachtgever zelf, door derden of gewijzigde omstandigheden welke de opdrachtgever niet wist of behoorde te weten ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantiebepalingen dient de opdrachtgever alle verplichtingen jegens de opdrachtnemer voldaan te hebben.
De garantieregeling heeft enkel betrekking op door de opdrachtnemer ontwikkelde programmatuur en geldt niet voor externe applicaties of softwarematige toepassingen.
Werkzaamheden die buiten de garantieperiode of buiten het toepassingsgebied worden uitgevoerd, worden tegen het overeengekomen uurtarief op basis van nacalculatie uitgevoerd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of enige derde mocht lijden ten gevolge van tekortkomingen van de opdrachtnemer, ondergeschikten of ingeschakelde derde partijen.
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor ontstane schade vanwege door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
De opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade welke wordt veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.
De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de website of andere vormen van schade welke door derden worden toegebracht, waarbij al dan niet gebruik gemaakt is van door de opdrachtnemer beschikbaar gestelde internetfaciliteiten zoals – maar niet beperkt tot – hackpogingen, spam en/of virussen.
Indien – met inachtneming van voorgaande leden – de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade welke de opdrachtgever heeft geleden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de abonnementsvergoeding over de laatste 6 maanden.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor op de website geplaatste informatie en vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden welke hieruit voortvloeien. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen beide partijen gesloten overeenkomst.
De opdrachtnemer aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid wanneer er sprake is van overmacht.

Artikel 11: Overmacht en toepasselijk recht

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien de opdrachtnemer hierin gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid welke niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt is de opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
Wanneer de periode waarin overmacht voortduurt langer is dan twee maanden, zijn zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, zonder verplichting tot vergoeding van eventueel geleden schade aan de andere partij, te ontbinden. Indien deze situatie intreedt wanneer de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot het moment van ontbinding. De opdrachtnemer is gerechtigd om het reeds nagekomen deel van de overeenkomst te factureren, de wederpartij is gehouden aan de plicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie is vastgelegd, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed uit kan oefenen, waarbij de opdrachtnemer niet in staat is de overeengekomen verplichtingen na te komen. De opdrachtnemer heeft tevens het recht zich te beroepen op overmacht in gevallen van werkstakingen bij de opdrachtgever of derden. Ook heeft de opdrachtnemer het recht zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat de opdrachtnemer de verbintenis had moeten nakomen.
Op alle overeenkomsten welke door de opdrachtnemer worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing.
Beide partijen zullen pas een beroep doen op de rechter wanneer ze zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.
Alle geschillen waarin middels onderling overleg geen oplossing wordt bereikt zullen aanhangig gemaakt worden bij een rechter in de vestigingsplaats – of een zo dicht mogelijk daarbij gelegen plaats – van de opdrachtnemer.

Websites

 • Aansprekende, professionele website
 • Geschikt voor mobiel
 • Betrouwbaar door ssl-certificaat
 • Design op maat
 • Zelf te onderhouden

Online marketing

 • Zoekmachine optimalistatie (SEO)
 • Adverteren met Google & Facebook
 • Mailchimp nieuwsbrieven
 • Facebook & Google bedrijvenpagina
 • Gedetailleerde statistieken mbv Analytics

Webshops

 • Eenvoudig zelf te beheren
 • WooCommerce icm Wordpress
 • Eigen design
 • Betaalmodule met o.a. iDeal
 • Compleet ingerichte webshop